O Z N A M

Oznámenie o zmene platieb za pobyt dieťaťa v MŠ podľa doplnku č. 18 k VZN mesta Bánovce nad
Bebravou č. 72 platné od 01.05.2023
Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že od 01.05.2023 sa menia platby v materskej škole
nasledovne:

  1. Výška poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) na jedno dieťa sa mení z 18 € na 25 €. Žiadame
    rodičov, aby si trvalý príkaz na úhradu poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ upravili na 25 €. Zmenu treba
    vykonať v mesiaci apríl. Prosíme rodičov, ak ste už uhradili poplatok za školné za mesiac Máj 2023 je
    potrebné doplatiť rozdiel 7 €.

2. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, vydanej doplnkom č.18 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č.72

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) je v súlade s III. finančným pásmom A, vydaným MŠVVaŠ SR vo výške nákladov na nákup potravín 2,10 € za deň v členení: a) desiata 0,50 €, b) obed 1,20 €, c) olovrant 0,40 €

Zriaďovateľ školskej jedálne pri materskej škole určil príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 5,00 € na mesiac, v ktorom žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo. Príspevok sa uhrádza do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet školskej jedálne a bude použitý výhradne pre účel školskej jedálne. Režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.

Platba bude teda nasledovná: 42,00 € stravné + 5,00 € réžia = 47,00 € na

Č.ú. SK86 0900 0000 0002 6068 4306                                               

Celková suma príspevku, uhrádzaného zákonným zástupcom podľa ods. 2. tohto článku nariadenia, bude pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, znížená o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,40 € za deň, čo činí mesačne 14,00 € (20 dní x 0,70 €)

Platba predškolákov bude nasledovná: 14,00 € stravné + 5,00 € réžia = 19,00 €

na vyššie uvedené č. ú.

Výber týchto príspevkov nadobúda účinnosť od 1.5.2023, z tohto dôvodu prosím zmeniť trvalý príkaz už v mesiaci apríl.

V prípade nejasností volajte vedúcu ŠJ na č.t.038/7603944

Ďakujeme za pochopenie.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.