O nás

Materská škola sa nachádza na okraji sídliska Dubnička medzi dvomi základnými školami. Okolie školy tvorí pekná, rozľahlá záhrada s množstvom zelene a záhradným vybavením pre deti. Škola má 6 homogénnych tried. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Škola má zriadenú interaktívnu učebňu, samostatnú školskú knižnicu a učebňu pre krúžkové aktivity. Je zabezpečená kvalitnými a modernými učebnými pomôckami. Pedagogickí zamestnanci úspešne aplikujú v edukačnom procese inovatívne metódy výchovy a vzdelávania. Aktivita a tvorivosť pedagógov je zúročená v kvalitnej príprave detí na vstup do 1. ročníka základnej školy. Materská škola je otvorená v čase od 6,00 hod. do 16,00 hod.
Triedy
Školský rok 2020/2021 
Trieda Vekové zloženie Počet detí Mená a priezviská učiteliek
1.
2 – 3 ročné
18
Bc. Ivana Štefániková, Slaninková Mária   PaedDr. Bučková Andrea -riaditeľka
2. 2-3 ročné 20 Považanová Božena,  Kšiňanová Ľubomíra, Kobydová Miriam
3. 3 – 4 ročné 23 Ďuračková Soňa, Belianská Mária
4. 4 – 5 ročné 24 Exlerová Anna, Korcoňová Milka
5. 4 – 6 ročné 24 Štefáneková Iveta, Bagová Marta
6. 5 – 6 ročné 24 Ševčíková Ľubica, Ďatelinková Alena
Logom školy je „Štvorlístok“, symbol šťastného detstva.
Materská škola Komenského v Bánovciach nad Bebravou uznáva, podporuje a rozvíja tieto hodnoty školy: Š  – šanca –dať šancu každému dieťaťu bez rozdielu naplno rozvíjať jeho potenciál T  – tímovosť – ísť tímovo za napĺňaním cieľov školy V – vzdelávanie – ísť cestou k získaniu kľúčových kompetencii O – otvorenosť – otvorená komunikácia na škole, k rodine R – radosť – potešenie zo vzdelávania, návštevy školy L – láska – láskavý prístup k deťom, dobrá klíma Í  – inovatívnosť – inovatívne pedagogické prístupy vzdelávania S – spolupráca – na škole s rodinou, inštitúciami T – tolerancia – správať sa úctivo voči každému O – ochota – navzájom si pomáhať K – kvalita – poskytovať kvalitný vzdelávací proces

Komentáre sú uzavreté.