Denný poriadok

Čas ČINNOSTI
6,00 -8,30 Príchod detí , hry a hrové činnosti podľa predstáv detí Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít Pohybové - relaxačné cvičenie
8,30 - 9,00 Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, matematicko - logickej, prírodovednej, informačnej, sociálno- emocionálnej oblasti
Pobyt vonku - vychádzka, školský dvor
11,00-11,30 Osobná hygiena, obed, odpočinok 1.-3. trieda
11,30-12,00 Osobná hygiena, obed, čistenie zubov, odpočinok 4.- 6.trieda
14,00-14,30 Pohybové - relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
14,30-16,00 Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované Jazykové chvíľky, edukačné aktivity Hodnotenie dňa

Komentáre sú uzavreté.