Zlatý slávik – 18. ročník

Dňa 26. apríla 2023 sa v našej materskej škole uskutočnila prehliadka talentov v speve
detských a ľudových piesní detí materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou pod názvom
Z l a t ý s l á v i k .
Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala všetkých hostí – za spoločný
školský úrad p. Mgr. Moniku Ašverusovú a Ing. Zuzanu Dičerovú, zástupkyňu ZUŠ D.
Kardoša Mgr. Simonetu Adámkovú, riaditeľky MŠ, pani učiteľky, žiačky ZUŠ a deti
z materských škôl.
Pani Ašverusová v krátkom príhovore pozdravila všetkých prítomných, malým spevákom
zaželala veľa úspechov a všetkým zúčastneným pekný umelecký zážitok.
Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 20 detí vo veku od 3 do 6 rokov z 10 materských škôl
okresu Bánovce nad Bebravou - z MŠ Hollého, Komenského, Radlinského, 5.apríla, 9.mája,
Hronského, Horné Ozorovce , SMŠ Wonderland a z obcí Prusy a Podlužany .
Peknou motiváciou a sprievodným slovom počas vystúpení deti sprevádzali p. učiteľky
Boženka Považanová a Ľubka Kšiňanová.
S odvahou a radosťou spievali všetci účinkujúci. Je potešiteľné, že nielen detské, ale hlavne
ľudové piesne učarili malým škôlkarom a ich pedagógom, ktorí ich s láskou k spevu a hudbe
vedú, podporujú ich talent a vytvárajú priestor i pre rozvoj slovenského ľudového folklóru
v našom regióne. Sólové vystúpenia zlatých slávikov spestrili hostia ZUŠ D. Kardoša z
Bánoviec nad Bebravou pani Simoneta, Šarlota a Sára Adámkové a tancom potešili aj deti
hosťujúcej MŠ pod vedením p. uč. Miriam Kobydovej.
Nechýbal potlesk, dobrá nálada i občerstvenie. Záver patril vyhodnoteniu a oceneniu všetkých
zúčastnených spevákov. Veríme, že spevácke hviezdičky budú za podpory pedagógov
i rodičov pokračovať v rozvíjaní talentu v ZUŠ.
Za hodnotný kultúrny zážitok patrí poďakovanie organizátorom, pedagógom z jednotlivých
materských škôl a Mestu Bánovce nad Bebravou, ktorý túto akciu finančne podporilo.
Andrea Bučková, riaď. školy

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.