Usmernenie č. 1/2024 k zápisu detí do materskej školy 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 59 a § 59 a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 01.09. 2018 - 31.08. 2019 pre školský rok 2024/2025 sa budú podávať od 2. mája 2024 do 31. mája 2024. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú: 

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky 

1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční: 

osobne, 

poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, 

emailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu, 

elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, 

elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

2. Rodič spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (spravidla býva súčasťou žiadosti o prijatie) od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. 

3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič k žiadosti predloží okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, do akej triedy má byť dieťa zaradené (do bežnej, alebo špeciálnej). 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii v jednotlivých MŠ alebo na webových stránkach MŠ Hollého, MŠ 5. apríla, MŠ Komenského, MŠ J. C. Hronského, ostatné MŠ ju zverejnia na svojom FB profile. 

Riaditeľ❜ materskej školy je povinný spolu s miestom a termínom zverejniť podmienky prijímania detí. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:  

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní na viditeľnom mieste. 

Odpoveď o prijatí či neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú rodičia od riaditeľky školy písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2024. 

Prijatie vyplnenej žiadosti sa v jednotlivých MŠ v meste Bánovce nad Bebravou uskutoční 

v dňoch 14.05.2024 - 11505.2024 v čase od 8.00 h - do 15.30 h

V MŠ Radlinského a MŠ Hollého sú popri bežných triedach zriadené aj triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením. V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľky

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.