Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 01.09.2017 – 31.08.2018 pre školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 2. mája 2023 do 31. mája 2023.

Rodič si môže žiadosť o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je možné uskutočniť:

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2023.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.