Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

Z

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška dotácie na stravu:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa oprávnené dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Keďže materské školy v meste Bánovce nad Bebravou sú zaradené v 3. finančnom pásme, kde je výška obeda 1,20 €, zvyšných 0,20 € bude použité na čiastočnú úhradu desiatej.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka. Pre deti, ktoré budú oprávnené na poskytnutie dotácie od 1.5.2023 to znamená dátum narodenia do 31.8.2017),
  • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu,
  • v prípade, že rodič požiada o dotáciu na stravu, jeho daňový bonus sa nezmení a bude na dieťa poberaný v takej istej výške ako do 1.5.2023.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

  • deti v MŠ vo veku od 2 do 5 rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len deti v HN/ŽM), za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu:

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí školská jedáleň rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Rodič za takého dieťa priloží k žiadosti lekárske potvrdenie a číslo účtu na ktoré sa bude dotácia vyplácať.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu bude oprávneným rodičom poskytnutá v MŠ a zároveň bude k dispozícií na stránke MŠ. Vyplnenú, podpísanú žiadosť rodič odovzdá triednej učiteľke do 31.3.2023.

Výšku platby a trvalého príkazu zverejníme na stránke MŠ po zapracovaní uvedeného do VZN mesta Bánovce nad Bebravou.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.