Turistická vychádzka

Deti z 5. a 6. triedy sa dňa 19.6. 2024 zúčastnili turistickej vychádzky, kde prebiehalo hasičské cvičenie - záchrana topiaceho.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Kto stráži moju postieľku

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Exkurzia na hospodársky dvor

V piatok 14.6.2024 sa 5.a 6.trieda zúčastnila exkurzie na DOD PD Brezina Pravotice hospodársky dvor Ostratice v rámci celoslovenskeho projektu "Adoptuj si kravičku." Deti sa dozvedeli veľa informácii o chove kravičiek, teliatok, ako sa dojí mlieko, ako a kde sa odváža a spracúva na kvalitné slovenské mliečne výrobky.V závere exkurzie deti dostali milé drobné darčeky v podobe klúčeniek s kravičkou, mliečnych výrobkov i sladkosti. Poďakovali sme sa vedeniu PD za príjemne stravený čas a podarovali sme im vlastnoručne namalované obrázky kravičiek.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Športové dopoludnie s basketbalom

Dňa 12.6.2024 sa na ihrisku uskutočnilo športové dopoludnie s chlapcami Bánovského basketbalového klubu, ktorí si pre deti pripravili rôzne športové sútaže. Deti strávili čas aktívne a nakoniec dostali aj sladké odmeny.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deň detí v našej materskej škole

Medzinárodný deň detí je významným a dôležitým dňom pre deti na celom svete. Aj v našej materskej škole sme ho spoločne oslávili. Deti rozosmialo divadlo Theatro s divadielkom Zvieratkovo. Po divadielku deti čakalo množstvo súťaží , ktoré si pre ne pripravili šikovné pani učiteľky. Nakoniec boli deti odmenené sladkosťami a peknou hračkou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zlatý slávik 19. Ročník

Dňa 17.04.2024 sa konal v našej materskej škole už 19. ročník okresnej prehliadky spevu detských a ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom Zlatý slávik.

Cieľom projektu je podporovať a rozvíjať spevácke zručnosti a hudobný talent detí predškolského veku.

Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 21 detí vo veku 3 – 6 rokov z 10 materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou spolu so svojimi pani riaditeľkami a pani učiteľkami.

Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala všetkých hostí – za spoločný školský úrad  p. Mgr. Moniku Ašverusovú, Mgr. Soňu Žatkovú a Ing. Zuzanu Dičerovú, zástupkyňu ZUŠ D. Kardoša Mgr. Simonetu Adámkovú, riaditeľky MŠ, pani učiteľky a deti z materských škôl.

Peknou motiváciou a sprievodným slovom počas vystúpení detí sprevádzali pani učiteľky Ľubka Kšiňanová a Milka Korcoňová. S odvahou a radosťou spievali všetci účinkujúci.

Našu MŠ reprezentovali deti Pavlínka Zeka, Janko Zwias, Michaela Nirková a Tamarka Štrbová.

Je potešiteľné, že nielen detské, moderné ale i ľudové piesne učarili malým škôlkarom, pedagógom i rodičom, ktorí ich s láskou vedú  k spevu, podporujú ich talent a vytvárajú priestor i pre rozvoj slovenského ľudového folklóru v našom regióne. Sólové vystúpenia zlatých slávikov spestrili tancom deti z MŠ Komenského pod vedením pani učiteliek.

Nechýbal potlesk, dobrá nálada, občerstvenie i chutné koláčiky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Poďakovanie patrí aj celému kolektívu materskej školy, ktorí sa podieľali na príprave akcie.

Záver patril vyhodnoteniu a oceneniu všetkých zúčastnených spevákov. Za veľmi pekný kultúrny zážitok patrí poďakovanie pedagógom z jednotlivých materských škôl a Mestu Bánovce nad Bebravou, ktorý túto akciu finančne podporil.

                                                                                       

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Usmernenie č. 1/2024 k zápisu detí do materskej školy 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 59 a § 59 a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 01.09. 2018 - 31.08. 2019 pre školský rok 2024/2025 sa budú podávať od 2. mája 2024 do 31. mája 2024. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú: 

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky 

1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční: 

osobne, 

poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, 

emailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu, 

elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, 

elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

2. Rodič spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (spravidla býva súčasťou žiadosti o prijatie) od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. 

3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič k žiadosti predloží okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, do akej triedy má byť dieťa zaradené (do bežnej, alebo špeciálnej). 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii v jednotlivých MŠ alebo na webových stránkach MŠ Hollého, MŠ 5. apríla, MŠ Komenského, MŠ J. C. Hronského, ostatné MŠ ju zverejnia na svojom FB profile. 

Riaditeľ❜ materskej školy je povinný spolu s miestom a termínom zverejniť podmienky prijímania detí. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:  

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní na viditeľnom mieste. 

Odpoveď o prijatí či neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú rodičia od riaditeľky školy písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2024. 

Prijatie vyplnenej žiadosti sa v jednotlivých MŠ v meste Bánovce nad Bebravou uskutoční 

v dňoch 14.05.2024 - 11505.2024 v čase od 8.00 h - do 15.30 h

V MŠ Radlinského a MŠ Hollého sú popri bežných triedach zriadené aj triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením. V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľky

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 4.3.2024 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Mám básničku na jazýčku". Deti krásne a nebojácne recitovali a nakoniec boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. Porota do okresného kola vybrala Michaelu Mišákovú, Pavlínku Zeku a Kevina Liptáka. Želáme im veľa šťastia.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár