Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

Z

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška dotácie na stravu:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa oprávnené dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Keďže materské školy v meste Bánovce nad Bebravou sú zaradené v 3. finančnom pásme, kde je výška obeda 1,20 €, zvyšných 0,20 € bude použité na čiastočnú úhradu desiatej.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka. Pre deti, ktoré budú oprávnené na poskytnutie dotácie od 1.5.2023 to znamená dátum narodenia do 31.8.2017),
  • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu,
  • v prípade, že rodič požiada o dotáciu na stravu, jeho daňový bonus sa nezmení a bude na dieťa poberaný v takej istej výške ako do 1.5.2023.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

  • deti v MŠ vo veku od 2 do 5 rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len deti v HN/ŽM), za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu:

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí školská jedáleň rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Rodič za takého dieťa priloží k žiadosti lekárske potvrdenie a číslo účtu na ktoré sa bude dotácia vyplácať.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu bude oprávneným rodičom poskytnutá v MŠ a zároveň bude k dispozícií na stránke MŠ. Vyplnenú, podpísanú žiadosť rodič odovzdá triednej učiteľke do 31.3.2023.

Výšku platby a trvalého príkazu zverejníme na stránke MŠ po zapracovaní uvedeného do VZN mesta Bánovce nad Bebravou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 22.2.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Mám básničku na jazýčku". Zúčastnili sa zástupcovia deti zo všetkých tried a smelo zarecitovali pred porotou básne, ktoré poctivo nacvičovali s rodičmi a pani učiteľkami. Zo všetkých recitátorov porota vybrala troch najlepších a v okresnom kole nás budú reprezentovať Michaela Mišáková, Zuzka Janovičová a Emka Žáková.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v našej materskej škole, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa?

Prosíme Vás prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu "Detský sen"

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Krásne Vianoce prajeme Vám všetkým…

Zvončeky už zvonia 
a ihličie vonia, 
svetlo sviečok mihotavé, 
Vianoce k nám prišli práve. 
Preto sviatky krásne majte, 
v pohode ich prežívajte. 

Dekorácie do domu a záhrady | Detský vianočný stromček Ihličnatý
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zdobenie vianočného stromčeka

Deti zo šiestej triedy vyzdobili vianočný stromček na námestí Ľudovíta Štúra. Na výrobe vianočných ozdôb sa podieľali všetky triedy našej materskej školy. Deti si pochutnali na vianočnom detskom punči, zaspievali spoločne pieseň o vianočnom stromčeku a pozreli vyzdobené námestie. 


Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam o zmene výšky stravného

Finančné pásma a ich úprava s účinnosťou od 1.1.2023

MŠVVaŠ SR pre určenie výšky príspevku na stravovanie vydalo finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a skupín stravníkov.

Pre vekovú kategóriu  Materská škola od 2 do 6 rokov máme určené 3.finančné pásmo v členení :

desiata:   0,50 €

obed :      1,20 €

olovrant:  0,40 €

Spolu:      2,10 €

Stravné na celý mesiac bude 42,00 €

Nakoľko veľká väčšina stravníkov má preplatky na stravnom, stačí ak si upravíte trvalý príkaz alebo platby cez IB od 1.2.2023 na sumu 42,00 €

Vedúca školskej jedálne

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Bubnovačka

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a tváriť sa, že sa nás to netýka. Práve preto sa aj naša materská škola dňa 18.11.2022 zúčastnila celoslovenského podujatia Bubnovačka - aby bolo deti lepšie počuť.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Sviatok v MŠ Komenského

Pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku 04.11.2022 oslávila tento sviatok i naša  materská škola Štvorlístok. Spoločne sme si pripravili veselý program a sladké prekvapenie.

Naša škola ponúka možnosť realizácie pedagogickej praxe študentkám zo SOŠ pedagogickej v Topoľčanoch, ktoré prišli deťom zahrať divadielko „O troch prasiatkach“.

Deti deťom vzájomne vyčarili úsmev na tvári básňami, tancom,  piesňami a divadielkom „O veľkej repe“.  Prežili sme veselé dopoludnie plné zábavy, detského smiechu a radosti.

Odmenou  pre každého bol voňavý medovníček – štvorlístok, ktorý je symbolom našej materskej školy.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Súťaž Marťankovia

Pani riaditeľka zapojila našu materskú školu do súťaže o vitamíny Marťankovia. Na našu veľkú radosť sme vyhrali a deti si môžu užiť popoludnie plné zábavy s hrou Marťadvojka a zároveň podporiť svoje zdravie a imunitu.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej škôlke

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár