Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianočné želanie

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.  

Vám želájú deti a celý kolektív materskej školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Riaditeľstvo školy týmto oznamuje všetkým stravníkom (žiaci +zamestnanci +cudzí stravníci), že na základe informácie k zúčtovaniu dotácii za rok 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné odhlásiť zo stravy do pondelka 18.12.2023 do 13,30 hod.. Po tomto termíne odhlásenie zo stravy už nebude možné. Tí stravníci, ktorí v dôsledku choroby sa nezúčastnia vyučovania, budú mať nárok na odber stravy do obedára.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci v mestskej športovej hale

Dňa 23.11 dostali naši predškoláci pozvánku stráviť dopoludnie v mestskej športovej hale. BBK =  bánovský basketbalový klub si pre deti z materských škôl v Bánovciach nad Bebravou pripravil športovo-zábavné dopoludnie. Deti vytvorili 10členné družstvá a súťažili v rôznych športových disciplínach - hod na kôš, slalom, slalom s loptou, skoky cez prekážky a iné. Na záver čakalo deti predstavenie hudobnej skupiny HOPI. Deti boli vyhodnotené a každé dieťa si odnieslo sladkú odmenu. 

Deti si dopoludnie náramne užili. 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

Jeseň zaklopala aj na dvere našej Materskej školy Štvorlístok, obliekla sa do nového šatu a pripravila sa na slávnosť „Čarovná jeseň“. Do tejto atmosféry privítala všetkých hostí, rodičov, starých rodičov a deti riaditeľka Andrea Bučková a popriala všetkým krásne prežité popoludnie. Pani učiteľky sa zmenili na víly Jesienky a spoločne s deťmi privítali Pani Jeseň básňami, piesňami a riekankami. Pozdraviť a podporiť nás prišla aj vedúca odboru školstva a mládeže Monika Ašverusová, ktorá deťom priniesla sladkú odmenu. Na školskom dvore čakalo deti veľa zaujímavých hier, prekvapení, súťaží, aktivít, z ktorých mali neopísateľnú radosť. Tety kuchárky pripravili pre všetkých sladké maškrtky, chutné, voňavé, jablkové, orechové, makové koláčiky a ovocie. Jesenné popoludnie navodilo tú pravú atmosféru, plnú zážitkov a zábavy. Na záver si všetci veselo a s radosťou zaspievali a zatancovali na známe piesne. Nielen farby jesene, ale aj jej plody, dávajú veľké možnosti využitia a hier s prírodninami. Takouto formou rozvíjame u detí tvorivosť, vzťah k prírode, rozvoj environmentálneho cítenia a pestujeme u detí základy zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

OdpovedaťPreposlať
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

tlačivo bezinfekčnosť

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“...týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, ktorý sa deťom milo prihovoril, zaprial im krásne prežitý deň a odovzdal im sladkosti.

Pani riaditeľka deťom popriala veselý deň plný prekvapení, radosti, hier, aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky, deti sa zabávali aj na bublinkovej diskotéke s maskotom Mimoňom a na skákacom hrade.

Dátum 1.6.2023 bol pre všetkých v našej škôlke veľkým dňom, odovzdali sme do užívania darček pre naše deti, našu novú exteriérovú triedu......“ale najskôr Vám priblížime, ako to vlastne začalo“....

Naša materská škola Štvorlístok  je profilovaná na environmentálnu výchovu. Našim cieľom je zlepšiť prírodné prostredie pre deti, umožniť im osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami.

V MŠ sme mali nevyužitý priestor átria, tak sme sa spoločne rozhodli, že ho môžeme upraviť a využívať ako exteriérovú triedu.

V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy, ktorá mala zlepšiť život v našom okolí. Vypracovali sme projekt ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia a vďaka rodičom a širokej verejnosti, ktorí podporili náš projekt hlasovaním, sme vyhrali a získali finančné prostriedky. Nasledovala ďalšia výzva, ktorú sa nám opäť podarilo vyhrať a získané financie sme použili na vybavenie tejto triedy. Ďalšie finančné prostriedky sme použili z neinvestičného fondu Detský sen, ktorý máme založený pri našej MŠ.

Vytvorili sme učebno,  relaxačno – oddychové zóny a átrium sme upravili pre zážitkové učenie, relax, hry – vybudovali sme vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolíky so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu deťom zažívať krásu prírody. V átriu sa nachádza aj drevený domček s terasou a sedením, kde sa deti môžu hrať rôzne námetové hry. Deti sa môžu aj pohybovo vyžiť na fitnes trenažéroch – bežiacom páse, chodeckom trenažéri a bicykli...

V druhej časti átria je vybudované jazierko s korytnačkami a rybičkami, ktoré deti pod vedením pani učiteliek prikrmujú a tým si prehlbujú poznatky o starostlivosti o živočíšnu ríšu.

Chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM rodičom detí, ktorí nás podporili hlasovaním  za náš projekt a finančná výhra prispela k vybudovaniu tejto triedy. Ďakujeme rodičom detí, ktorí sponzorsky a brigádnicky pomáhali pri budovaní. Ďakujeme bývalej pani primátorke Rudke Novotnej a jej zástupkyni Márii Hajšovej, ktoré podporili tento projekt a Mesto Bánovce nad Bebravou nám finančne prispelo na prestrešenie átria. Ďakujeme pánovi Trebichavskému, ktorý technicky dozeral na budovanie triedy. Ďakujeme všetkým  zamestnancom materskej školy, ktorí svojou  pomocou prispeli k uskutočneniu tohto krásneho spoločného diela.

Skôr ako sme slávnostne otvorili triedu, predškoláci zložili za všetky deti sľub, ktorým sa zaviazali, že sa budú starať o korytnačky, rybičky a rastlinky. Pán primátor spolu s pani riaditeľkou školy slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali najväčší darček pre deti, krásnu exteriérovú triedu, v ktorej budú deti realizovať prírodovedné aktivity a upevňovať si vzťah a lásku k prírode.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

1.miesto v detskej olympiáde

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili detskej športovej olympiády detí materských škôl a zaslúžene sme získali 1. miesto a putovný pohár.

Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov.

Deti súťažili v týchto 5 športových disciplínach:

 • behu na 30 m
 • hod do diaľky tenisovou loptičkou
 • štafetový beh
 • kolobežky
 • skok do diaľky z miesta

Z našej materskej školy sa zúčastnili tieto deti:  Nicolasko Baláž, Lukáško Hajšo, Jakubko Chocina, Dominik Žitňan, Mateo Závoczki, Barborka Igazová, Zárka Berešová, Dorotka Štrbavá, Dorotka Súkeníková a Lilianka Sečanská.

Deti za svoje výkony boli odmenené medailami, diplomami a vecnými cenami.

Po ukončení olympiády si deti pochutnali na chutnej mafine a čajíku.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 01.09.2017 – 31.08.2018 pre školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 2. mája 2023 do 31. mája 2023.

Rodič si môže žiadosť o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ostatné podmienky prijímania detí:

 • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
 • kapacitné možnosti materskej školy
 • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je možné uskutočniť:

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2023.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi
zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na
dôležitosť ochrany životného prostredia.
V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam
Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša zem je guľatá“, pozreli si
divadielko „ Medovníkový domček trochu inak “. Spoločne s pani učiteľkou
Považanovou ho zahrali žiačky SSOŠ pedagogickej z Topoľčian. Divadlo,
v ktorom deti pomohli ježibabe vyčistiť lesný potôčik od odpadkov bolo
zamerané na osvetu i vzdelávanie v environmentálnej oblasti. Deti si utvrdili
poznatky o zodpovednom správaní sa v lese a v prírode.
Pani učiteľky pripravili deťom množstvo aktivít, ktoré spoločne realizovali na
stanovištiach na školskom dvore:

 • separovali odpad,
 • chytali rybičky v jazierku,
 • čistili ho od odpadu,
 • vyrábali lekná do jazierka, dozvedeli sa, že lekno rastie iba v čistej vode,
 • priraďovali živočíchy podľa toho kde žijú - vo vode, v lese, na lúke.
  Táto aktivita bola zameraná na poznávanie rôznorodosti živočíšnej ríše.
 • v aktivite „Veselá a smutná zemeguľa“ priraďovali situačné obrázky
  a riešili problémové úlohy, ktoré vyvolali živú diskusiu - čo našej planéte
  škodí, čo jej prospieva,
 • vysádzali semienka rastlín, sadili stromy.
  Oslavu Dňa Zeme sme spoločne ukončili bubnovaním a pokrikom za zdravú
  planétu „Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem“.
  Cieľom dopoludnia bolo rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky
  myslieť a konať, vedieť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi, pripraviť
  deti environmentálne sa správať každý deň.
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár