Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur.

Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje. Platby uskutočňuje zákonný zástupca vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia 5 rokov (predškoláci), tento poplatok neuhrádzajú.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Od 01.07.02022 dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ. Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus (v sume 70 eur mesačne[1]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť iba deťom, ktorých rodičia si daňový bonus nemôžu uplatniť /napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov/, túto skutočnosť  preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu a doručia ju najneskôr do 22.júla 2022 do materskej školy.

Výška stravného pre všetky deti je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 €

b/        obed      0,90 €

c/        olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

V prípade ak si rodič dieťaťa neuplatnil daňový bonus a má nárok na dotáciu, hradí mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/.

na č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňav mesiaci na

 č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Do poznámky uvádzajte meno dieťaťa !

Finančné pásmo sa zatiaľ nemení,  výška stravného zostáva 31,00 € , o termíne  zvýšenia stravného Vás budeme informovať.


Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Hasiči v MŠ Štvorlístok

Dňa 13.06.2022 sa materskou školou ozývali zvuky sirén hasičských áut. Nešlo o žiadny požiar, ale deti z materskej školy takto pozdravili členovia hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou. Hasiči prišli deťom ukázať nielen hasičské auto, ale im aj porozprávali a názorne priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala požiarna technika a ukážky práce s ňou. Na ukážku si privolali aj pani riaditeľku, ktorú obliekli do protipožiarného obleku. Deti si mohli vyskúšať prilby, sadnúť si do hasičského auta a dokonca mali možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice a „hasiť požiar záhradného domčeka“. Aspoň nachvíľu sa deti stali hasičmi, prežili krásne dopoludnie plné zážitkov a hasičom ako poďakovanie odovzdali svoje maľované obrázky. Pri odchode opäť zneli sirény a blikali majáky, nadšené deti mávali hasičom a chlapci si medzi sebou hovorili: „Keď budem veľký, budem hasič.“ Za krásne prežité dopoludnie sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým členom Hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2022 – 31.05.2022 za týchto podmienok:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať a riadiť aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZSR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Ak to technické podmienky umožňujú, je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa elektronickou, prípadne inou formou komunikácie.
  • Rodič si môže žiadosť  o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta
  • Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na základe §59 a §59 a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl sa do MŠ prednostne prijímajú:

  • Deti zo spádovej oblasti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – ktoré dovŕšili päť rokov do 31.08.2022 a všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú  trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je možné uskutočniť :

osobne, poštou na adresu MŚ , elektronicky  na email školy   mskomenskeho@banovce.sk

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2022.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Veľká noc v našej materskej škole

Šibem, šibem, šibi ryby, môj korbáčik nemá chyby.

Iba vody trošička, daj vajíčko z košíčka.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci na návšteve v ZŠ Komenského

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia,

Aj v tomto roku sa naša materská škola uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v MŠ, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prosíme Vás prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu "Detský sen".

Vopred ďakujeme za každé poskytnuté euro.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.
Deti a kolektív MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jesenné upratovanie

Fúka fúka vetríček,
striasa lístie z vetvičiek.
Žlté, hnedé, červené,


všetky farby jesene.
Na tráve to istá vec,
bude z lístia koberec.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár