Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.
Deti a kolektív MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy je prerušená v termíne od 23.12.2021 do 07.01.2022. Materská škola bude opäť v prevádzke od 10.01.2022.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia,

vzhľadom na nové nariadenia MŠVVaŠ SR  a rozhodnutia zriaďovateľa (viď. prílohy pod textom), každá cudzia osoba (t.j. aj zákonný zástupca, rodič) je povinná preukázať to, či spĺňa podmienky OP* (očkovaný, prekonaný), aby jej mohol byť povolený vstup do MŠ. Prosíme Vás, aby ste vstupovali do MŠ hlavným vchodom (od ZŠ Komenského), kde poverenej osobe MŠ preukážete, že spĺňate podmienky vstupu do budovy MŠ. Vstup od ZŠ Gorazdova bude uzamknutý.

_________________________________________________________________

*Režim OČKOVANÝ, osoba kompletne zaočkovaná je osoba:

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Režim PREKONANÝ:

Osoba po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 dňami.

                                                                                                                                                           Riad. školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jesenné upratovanie

Fúka fúka vetríček,
striasa lístie z vetvičiek.
Žlté, hnedé, červené,


všetky farby jesene.
Na tráve to istá vec,
bude z lístia koberec.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej materskej škole

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školský semafor

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Výška stravného od 01.09.2021

Bánovce nad Bebravou v zmysle § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  vydáva doplnok č.16 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach takto:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy /od 2-6 rokov/ vo výške nákladov na nákup potravín je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 € Mesto

b/       obed      0,90 €

c/       olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

Žiaci posledného ročníka / predškoláci /na  ktorých nie je uplatnený nárok na zvýšený daňový bonus hradia mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/. Daňový bonus na stravu končí mesiacom  dovŕšenia 6. roku, po tomto termíne už hradia plnú sumu, t.j. 31,00 €. Stravu uhrádzajte na č.ú. :  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňa v mesiaci.

Do poznámky uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa !

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

OZNAM

O

Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur.

Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje. Platby uskutočňuje zákonný zástupca vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov (predškoláci), tento poplatok neuhrádzajú.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí,ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus. Ide o dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku.
  • Výška dotácie na jeden deň 1,30€ .

V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021 je z Vašej strany potrebné predložiť do MŠ niektoré z uvedených potvrdení najneskôr do 08.08.2021

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Upozorňujeme rodičov, alebo iné fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu/napr. potvrdenie o príjme/ predložili na úrad práce najneskôr do 10.08.2021.
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa / daňový bonus/. C:\Users\pc\Desktop\čestné vyhlásenie.docx .
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár