Hasiči v MŠ Štvorlístok

Dňa 13.06.2022 sa materskou školou ozývali zvuky sirén hasičských áut. Nešlo o žiadny požiar, ale deti z materskej školy takto pozdravili členovia hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou. Hasiči prišli deťom ukázať nielen hasičské auto, ale im aj porozprávali a názorne priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala požiarna technika a ukážky práce s ňou. Na ukážku si privolali aj pani riaditeľku, ktorú obliekli do protipožiarného obleku. Deti si mohli vyskúšať prilby, sadnúť si do hasičského auta a dokonca mali možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice a „hasiť požiar záhradného domčeka“. Aspoň nachvíľu sa deti stali hasičmi, prežili krásne dopoludnie plné zážitkov a hasičom ako poďakovanie odovzdali svoje maľované obrázky. Pri odchode opäť zneli sirény a blikali majáky, nadšené deti mávali hasičom a chlapci si medzi sebou hovorili: „Keď budem veľký, budem hasič.“ Za krásne prežité dopoludnie sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým členom Hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2022 – 31.05.2022 za týchto podmienok:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať a riadiť aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZSR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Ak to technické podmienky umožňujú, je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa elektronickou, prípadne inou formou komunikácie.
  • Rodič si môže žiadosť  o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta
  • Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na základe §59 a §59 a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl sa do MŠ prednostne prijímajú:

  • Deti zo spádovej oblasti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – ktoré dovŕšili päť rokov do 31.08.2022 a všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú  trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je možné uskutočniť :

osobne, poštou na adresu MŚ , elektronicky  na email školy   mskomenskeho@banovce.sk

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2022.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Veľká noc v našej materskej škole

Šibem, šibem, šibi ryby, môj korbáčik nemá chyby.

Iba vody trošička, daj vajíčko z košíčka.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci na návšteve v ZŠ Komenského

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia,

Aj v tomto roku sa naša materská škola uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v MŠ, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prosíme Vás prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu "Detský sen".

Vopred ďakujeme za každé poskytnuté euro.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.
Deti a kolektív MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jesenné upratovanie

Fúka fúka vetríček,
striasa lístie z vetvičiek.
Žlté, hnedé, červené,


všetky farby jesene.
Na tráve to istá vec,
bude z lístia koberec.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej materskej škole

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár