Hasiči v našej materskej škole

Dňa 23.6.2021 sme do našej materskej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z BN a dobrovoľných hasičov z obce Veľké Hoste, ktorí deťom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala najmä hasičská technika a ukážky práce s ňou pri zásahoch. Veľkým zážitkom pre deti bolo stať sa aspoň na chvíľu hasičom - obliecť si výstroj, prilbu, striekať z prúdnice, pozrieť si hasičské auto, pustiť sirénu. Deti prežili krásny deň plný nezabudnuteľných okamihov, hasiči boli pre ne veľkou inšpiráciou a vzorom. Ešte raz sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom hasičského a záchranného zboru.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti deťom

V tomto školskom roku sa naša materská škola zapojila do niekoľkých projektov, vďaka ktorým sa nám podarilo získať finančné prostriedky, ktoré použijeme na nákup didaktických pomôcok, hračiek  a vybavenie školského dvora pre deti. Touto cestou sa chceme  veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom MŠ, rodičom, starým rodičom, známym, ktorí sa zapojili do projektov, podporili ich, hlasovali a tým nám pomohli vyhrať finančné prostriedky.

Posledný projekt bol však iný, výnimočný. Bol nielen o výhre pre MŠ, ale mal aj charitatívnu myšlienku, kde nielen dospelí pomáhajú deťom, ale aj deti pomáhajú deťom. Deťom, ktoré nemali také šťastie na rodinu a žiaľ ocitli sa v detských domovoch. Naše deti z MŠ majú dobré srdiečka a priniesli pre deti z detských domovov veľa hračiek,  ktoré im vyčaria úsmev na tvári a potešia srdiečko. Všetky deti mali rozžiarené očká a tešili sa, že ich hračka poteší iné deti.

Na oplátku zase deťom z MŠ podaroval sponzor projektu plyšovú hračku, ktorú im osobne prišiel rozdať maskot organizácie.

Verím, že takýchto krásnych charitatívnych projektov bude čoraz viac a v tejto neľahkej dobe ľuďom otvoria srdiečka a budú si vzájomne pomáhať.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deň detí v našej škôlke

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Poďme všetci do záhrady

Podporte a zahlasujte za našu materskú školu v projekte BN02 "Poďme všetci do záhrady". Stačí kliknúť na link, zadať svoje číslo a následne vložiť 4 miestny kód. Ďakujeme.

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/participativny-komunitny-rozpocet-2021/banovce-nad-bebravou/bn02.-podme-vsetci-do-zahrady.html?page_id=797035

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do materských škôl na šk. rok 2021/2022

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 59 a § 59 a) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 na školský rok 2021/2022 sa budú podávať

od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021 s tým, že:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
     
  2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.
     
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast do akej triedy má byť dieťa zaradené do triedy (bežnej, špeciálnej).


Tlačivo žiadosti 
o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta v časti Ako vybaviť - Tlačivá a dokumenty na stiahnutie, alebo na webovej stránke našej materskej školy.

 Prednostne sa prijímajú deti zo spádovej oblasti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a súrodenci deti , ktoré už navštevujú našu materskú školu.


Mesto Bánovce nad Bebravou Nariadením č. OŠM-871/6101/2021 zo dňa 19. 04. 2021 určilo spádové oblasti materských škôl:

Materská škola, ul. J. A. Komenského 1318/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou a Materská škola, ul. J. C. Hronského 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou tvoria ulice:
K nemocnici, Generála Slobodu, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Gorazdova, Husitská, J. A. Komenského, Matice slovenskej, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Novomeského, Slatinská, Žitná, Lúčna,
 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti platné od 17.5.2021

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čestné vyhlásenie platné od 26.4.2021

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Mesto Bánovce nad Bebravou ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe zasadnutia Krízového štábu mesta BnB, v súlade s odporúčaním ministra školstva SR k riešeniu situácie s Covid-19 v SR a s Vyhláškou č. 121 RÚVZ so sídlom v Trenčíne s platnosťou od 22. marca 2021,

rozhodlo
s účinnosťou

od 22. 3. 2021 až do odvolania: o prevádzke a prezenčnej forme vzdelávania:

detí materských škôl, žiakov I. stupňa základných škôl, školských klubov detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti so stravovaním v školských jedálňach pre deti a žiakov

UPOZORNENIE: Rodičia, ktorých deti sa nezúčastnia prezenčnej formy vyučovania v MŠ alebo ZŠ nebudú mať nárok na OČR.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ZÍSKAJTE dobrý pocit a hlasujte za náš projekt Digitálne hranie pre Štvorlístok

V súčasnosti predstavujú interaktívne tabule najnovšiu informačno-komunikačnú technológiu v materskej škole. Prostredníctvom zakúpenej Interaktívnej tabule a edukačných softvérov chceme uľahčiť prístup všetkým deťom v materskej škole k vzdelaniu a získaniu potrebných zručností a poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Aktívnym využívaním digitálnych technológií majú deti väčšiu možnosť na sebarealizáciu, tvorivosť, a tak získavajú nové vedomosti hravou formou v procese rozvoja digitálnej gramotnosti.

Za náš projekt Digitálne hranie pre Štvorlístok môžete hlasovať na :

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trenciansky-kraj

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia,

Aj v tomto roku sa naša materská škola uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v MŠ, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu "Detský sen".

Vopred ďakujeme za každé poskytnuté euro.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár