Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2022 – 31.05.2022 za týchto podmienok:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať a riadiť aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZSR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Ak to technické podmienky umožňujú, je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa elektronickou, prípadne inou formou komunikácie.
  • Rodič si môže žiadosť  o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta
  • Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na základe §59 a §59 a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl sa do MŠ prednostne prijímajú:

  • Deti zo spádovej oblasti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – ktoré dovŕšili päť rokov do 31.08.2022 a všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú  trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je možné uskutočniť :

osobne, poštou na adresu MŚ , elektronicky  na email školy   mskomenskeho@banovce.sk

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2022.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Veľká noc v našej materskej škole

Šibem, šibem, šibi ryby, môj korbáčik nemá chyby.

Iba vody trošička, daj vajíčko z košíčka.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci na návšteve v ZŠ Komenského

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia,

Aj v tomto roku sa naša materská škola uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v MŠ, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prosíme Vás prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu "Detský sen".

Vopred ďakujeme za každé poskytnuté euro.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.
Deti a kolektív MŠ Komenského Bánovce nad Bebravou

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jesenné upratovanie

Fúka fúka vetríček,
striasa lístie z vetvičiek.
Žlté, hnedé, červené,


všetky farby jesene.
Na tráve to istá vec,
bude z lístia koberec.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej materskej škole

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školský semafor

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

OZNAM

O

Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur.

Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje. Platby uskutočňuje zákonný zástupca vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov (predškoláci), tento poplatok neuhrádzajú.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Hasiči v našej materskej škole

Dňa 23.6.2021 sme do našej materskej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z BN a dobrovoľných hasičov z obce Veľké Hoste, ktorí deťom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala najmä hasičská technika a ukážky práce s ňou pri zásahoch. Veľkým zážitkom pre deti bolo stať sa aspoň na chvíľu hasičom - obliecť si výstroj, prilbu, striekať z prúdnice, pozrieť si hasičské auto, pustiť sirénu. Deti prežili krásny deň plný nezabudnuteľných okamihov, hasiči boli pre ne veľkou inšpiráciou a vzorom. Ešte raz sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom hasičského a záchranného zboru.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár