Školský semafor

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Výška stravného od 01.09.2021

Bánovce nad Bebravou v zmysle § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  vydáva doplnok č.16 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach takto:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy /od 2-6 rokov/ vo výške nákladov na nákup potravín je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 € Mesto

b/       obed      0,90 €

c/       olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

Žiaci posledného ročníka / predškoláci /na  ktorých nie je uplatnený nárok na zvýšený daňový bonus hradia mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/. Daňový bonus na stravu končí mesiacom  dovŕšenia 6. roku, po tomto termíne už hradia plnú sumu, t.j. 31,00 €. Stravu uhrádzajte na č.ú. :  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňa v mesiaci.

Do poznámky uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa !

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

OZNAM

O

Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur.

Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje. Platby uskutočňuje zákonný zástupca vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov (predškoláci), tento poplatok neuhrádzajú.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí,ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus. Ide o dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku.
  • Výška dotácie na jeden deň 1,30€ .

V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021 je z Vašej strany potrebné predložiť do MŠ niektoré z uvedených potvrdení najneskôr do 08.08.2021

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Upozorňujeme rodičov, alebo iné fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu/napr. potvrdenie o príjme/ predložili na úrad práce najneskôr do 10.08.2021.
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa / daňový bonus/. C:\Users\pc\Desktop\čestné vyhlásenie.docx .
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Hasiči v našej materskej škole

Dňa 23.6.2021 sme do našej materskej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z BN a dobrovoľných hasičov z obce Veľké Hoste, ktorí deťom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala najmä hasičská technika a ukážky práce s ňou pri zásahoch. Veľkým zážitkom pre deti bolo stať sa aspoň na chvíľu hasičom - obliecť si výstroj, prilbu, striekať z prúdnice, pozrieť si hasičské auto, pustiť sirénu. Deti prežili krásny deň plný nezabudnuteľných okamihov, hasiči boli pre ne veľkou inšpiráciou a vzorom. Ešte raz sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom hasičského a záchranného zboru.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti deťom

V tomto školskom roku sa naša materská škola zapojila do niekoľkých projektov, vďaka ktorým sa nám podarilo získať finančné prostriedky, ktoré použijeme na nákup didaktických pomôcok, hračiek  a vybavenie školského dvora pre deti. Touto cestou sa chceme  veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom MŠ, rodičom, starým rodičom, známym, ktorí sa zapojili do projektov, podporili ich, hlasovali a tým nám pomohli vyhrať finančné prostriedky.

Posledný projekt bol však iný, výnimočný. Bol nielen o výhre pre MŠ, ale mal aj charitatívnu myšlienku, kde nielen dospelí pomáhajú deťom, ale aj deti pomáhajú deťom. Deťom, ktoré nemali také šťastie na rodinu a žiaľ ocitli sa v detských domovoch. Naše deti z MŠ majú dobré srdiečka a priniesli pre deti z detských domovov veľa hračiek,  ktoré im vyčaria úsmev na tvári a potešia srdiečko. Všetky deti mali rozžiarené očká a tešili sa, že ich hračka poteší iné deti.

Na oplátku zase deťom z MŠ podaroval sponzor projektu plyšovú hračku, ktorú im osobne prišiel rozdať maskot organizácie.

Verím, že takýchto krásnych charitatívnych projektov bude čoraz viac a v tejto neľahkej dobe ľuďom otvoria srdiečka a budú si vzájomne pomáhať.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deň detí v našej škôlke

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Poďme všetci do záhrady

Podporte a zahlasujte za našu materskú školu v projekte BN02 "Poďme všetci do záhrady". Stačí kliknúť na link, zadať svoje číslo a následne vložiť 4 miestny kód. Ďakujeme.

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/participativny-komunitny-rozpocet-2021/banovce-nad-bebravou/bn02.-podme-vsetci-do-zahrady.html?page_id=797035

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milí rodičia,

chcem sa srdečne poďakovať darcovi za sponzorský dar - čistič vzduchu v hodnote 1200 eur. Čistič vzduchu nám umožní dezinfikovať vzduch a odstrániť 99% baktérií a vírusov. Darca chce zostať v anonymite.

riaditeľka školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Výstava plodov jesene

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár