tlačivo bezinfekčnosť

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“...týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, ktorý sa deťom milo prihovoril, zaprial im krásne prežitý deň a odovzdal im sladkosti.

Pani riaditeľka deťom popriala veselý deň plný prekvapení, radosti, hier, aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky, deti sa zabávali aj na bublinkovej diskotéke s maskotom Mimoňom a na skákacom hrade.

Dátum 1.6.2023 bol pre všetkých v našej škôlke veľkým dňom, odovzdali sme do užívania darček pre naše deti, našu novú exteriérovú triedu......“ale najskôr Vám priblížime, ako to vlastne začalo“....

Naša materská škola Štvorlístok  je profilovaná na environmentálnu výchovu. Našim cieľom je zlepšiť prírodné prostredie pre deti, umožniť im osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami.

V MŠ sme mali nevyužitý priestor átria, tak sme sa spoločne rozhodli, že ho môžeme upraviť a využívať ako exteriérovú triedu.

V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy, ktorá mala zlepšiť život v našom okolí. Vypracovali sme projekt ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia a vďaka rodičom a širokej verejnosti, ktorí podporili náš projekt hlasovaním, sme vyhrali a získali finančné prostriedky. Nasledovala ďalšia výzva, ktorú sa nám opäť podarilo vyhrať a získané financie sme použili na vybavenie tejto triedy. Ďalšie finančné prostriedky sme použili z neinvestičného fondu Detský sen, ktorý máme založený pri našej MŠ.

Vytvorili sme učebno,  relaxačno – oddychové zóny a átrium sme upravili pre zážitkové učenie, relax, hry – vybudovali sme vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolíky so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu deťom zažívať krásu prírody. V átriu sa nachádza aj drevený domček s terasou a sedením, kde sa deti môžu hrať rôzne námetové hry. Deti sa môžu aj pohybovo vyžiť na fitnes trenažéroch – bežiacom páse, chodeckom trenažéri a bicykli...

V druhej časti átria je vybudované jazierko s korytnačkami a rybičkami, ktoré deti pod vedením pani učiteliek prikrmujú a tým si prehlbujú poznatky o starostlivosti o živočíšnu ríšu.

Chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM rodičom detí, ktorí nás podporili hlasovaním  za náš projekt a finančná výhra prispela k vybudovaniu tejto triedy. Ďakujeme rodičom detí, ktorí sponzorsky a brigádnicky pomáhali pri budovaní. Ďakujeme bývalej pani primátorke Rudke Novotnej a jej zástupkyni Márii Hajšovej, ktoré podporili tento projekt a Mesto Bánovce nad Bebravou nám finančne prispelo na prestrešenie átria. Ďakujeme pánovi Trebichavskému, ktorý technicky dozeral na budovanie triedy. Ďakujeme všetkým  zamestnancom materskej školy, ktorí svojou  pomocou prispeli k uskutočneniu tohto krásneho spoločného diela.

Skôr ako sme slávnostne otvorili triedu, predškoláci zložili za všetky deti sľub, ktorým sa zaviazali, že sa budú starať o korytnačky, rybičky a rastlinky. Pán primátor spolu s pani riaditeľkou školy slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali najväčší darček pre deti, krásnu exteriérovú triedu, v ktorej budú deti realizovať prírodovedné aktivity a upevňovať si vzťah a lásku k prírode.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

1.miesto v detskej olympiáde

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili detskej športovej olympiády detí materských škôl a zaslúžene sme získali 1. miesto a putovný pohár.

Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov.

Deti súťažili v týchto 5 športových disciplínach:

 • behu na 30 m
 • hod do diaľky tenisovou loptičkou
 • štafetový beh
 • kolobežky
 • skok do diaľky z miesta

Z našej materskej školy sa zúčastnili tieto deti:  Nicolasko Baláž, Lukáško Hajšo, Jakubko Chocina, Dominik Žitňan, Mateo Závoczki, Barborka Igazová, Zárka Berešová, Dorotka Štrbavá, Dorotka Súkeníková a Lilianka Sečanská.

Deti za svoje výkony boli odmenené medailami, diplomami a vecnými cenami.

Po ukončení olympiády si deti pochutnali na chutnej mafine a čajíku.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 01.09.2017 – 31.08.2018 pre školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 2. mája 2023 do 31. mája 2023.

Rodič si môže žiadosť o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ostatné podmienky prijímania detí:

 • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
 • kapacitné možnosti materskej školy
 • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je možné uskutočniť:

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2023.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi
zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na
dôležitosť ochrany životného prostredia.
V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam
Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša zem je guľatá“, pozreli si
divadielko „ Medovníkový domček trochu inak “. Spoločne s pani učiteľkou
Považanovou ho zahrali žiačky SSOŠ pedagogickej z Topoľčian. Divadlo,
v ktorom deti pomohli ježibabe vyčistiť lesný potôčik od odpadkov bolo
zamerané na osvetu i vzdelávanie v environmentálnej oblasti. Deti si utvrdili
poznatky o zodpovednom správaní sa v lese a v prírode.
Pani učiteľky pripravili deťom množstvo aktivít, ktoré spoločne realizovali na
stanovištiach na školskom dvore:

 • separovali odpad,
 • chytali rybičky v jazierku,
 • čistili ho od odpadu,
 • vyrábali lekná do jazierka, dozvedeli sa, že lekno rastie iba v čistej vode,
 • priraďovali živočíchy podľa toho kde žijú - vo vode, v lese, na lúke.
  Táto aktivita bola zameraná na poznávanie rôznorodosti živočíšnej ríše.
 • v aktivite „Veselá a smutná zemeguľa“ priraďovali situačné obrázky
  a riešili problémové úlohy, ktoré vyvolali živú diskusiu - čo našej planéte
  škodí, čo jej prospieva,
 • vysádzali semienka rastlín, sadili stromy.
  Oslavu Dňa Zeme sme spoločne ukončili bubnovaním a pokrikom za zdravú
  planétu „Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem“.
  Cieľom dopoludnia bolo rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky
  myslieť a konať, vedieť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi, pripraviť
  deti environmentálne sa správať každý deň.
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zlatý slávik – 18. ročník

Dňa 26. apríla 2023 sa v našej materskej škole uskutočnila prehliadka talentov v speve
detských a ľudových piesní detí materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou pod názvom
Z l a t ý s l á v i k .
Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala všetkých hostí – za spoločný
školský úrad p. Mgr. Moniku Ašverusovú a Ing. Zuzanu Dičerovú, zástupkyňu ZUŠ D.
Kardoša Mgr. Simonetu Adámkovú, riaditeľky MŠ, pani učiteľky, žiačky ZUŠ a deti
z materských škôl.
Pani Ašverusová v krátkom príhovore pozdravila všetkých prítomných, malým spevákom
zaželala veľa úspechov a všetkým zúčastneným pekný umelecký zážitok.
Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 20 detí vo veku od 3 do 6 rokov z 10 materských škôl
okresu Bánovce nad Bebravou - z MŠ Hollého, Komenského, Radlinského, 5.apríla, 9.mája,
Hronského, Horné Ozorovce , SMŠ Wonderland a z obcí Prusy a Podlužany .
Peknou motiváciou a sprievodným slovom počas vystúpení deti sprevádzali p. učiteľky
Boženka Považanová a Ľubka Kšiňanová.
S odvahou a radosťou spievali všetci účinkujúci. Je potešiteľné, že nielen detské, ale hlavne
ľudové piesne učarili malým škôlkarom a ich pedagógom, ktorí ich s láskou k spevu a hudbe
vedú, podporujú ich talent a vytvárajú priestor i pre rozvoj slovenského ľudového folklóru
v našom regióne. Sólové vystúpenia zlatých slávikov spestrili hostia ZUŠ D. Kardoša z
Bánoviec nad Bebravou pani Simoneta, Šarlota a Sára Adámkové a tancom potešili aj deti
hosťujúcej MŠ pod vedením p. uč. Miriam Kobydovej.
Nechýbal potlesk, dobrá nálada i občerstvenie. Záver patril vyhodnoteniu a oceneniu všetkých
zúčastnených spevákov. Veríme, že spevácke hviezdičky budú za podpory pedagógov
i rodičov pokračovať v rozvíjaní talentu v ZUŠ.
Za hodnotný kultúrny zážitok patrí poďakovanie organizátorom, pedagógom z jednotlivých
materských škôl a Mestu Bánovce nad Bebravou, ktorý túto akciu finančne podporilo.
Andrea Bučková, riaď. školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

O Z N A M

Oznámenie o zmene platieb za pobyt dieťaťa v MŠ podľa doplnku č. 18 k VZN mesta Bánovce nad
Bebravou č. 72 platné od 01.05.2023
Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že od 01.05.2023 sa menia platby v materskej škole
nasledovne:

 1. Výška poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) na jedno dieťa sa mení z 18 € na 25 €. Žiadame
  rodičov, aby si trvalý príkaz na úhradu poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ upravili na 25 €. Zmenu treba
  vykonať v mesiaci apríl. Prosíme rodičov, ak ste už uhradili poplatok za školné za mesiac Máj 2023 je
  potrebné doplatiť rozdiel 7 €.

2. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, vydanej doplnkom č.18 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č.72

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) je v súlade s III. finančným pásmom A, vydaným MŠVVaŠ SR vo výške nákladov na nákup potravín 2,10 € za deň v členení: a) desiata 0,50 €, b) obed 1,20 €, c) olovrant 0,40 €

Zriaďovateľ školskej jedálne pri materskej škole určil príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 5,00 € na mesiac, v ktorom žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo. Príspevok sa uhrádza do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet školskej jedálne a bude použitý výhradne pre účel školskej jedálne. Režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.

Platba bude teda nasledovná: 42,00 € stravné + 5,00 € réžia = 47,00 € na

Č.ú. SK86 0900 0000 0002 6068 4306                                               

Celková suma príspevku, uhrádzaného zákonným zástupcom podľa ods. 2. tohto článku nariadenia, bude pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, znížená o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,40 € za deň, čo činí mesačne 14,00 € (20 dní x 0,70 €)

Platba predškolákov bude nasledovná: 14,00 € stravné + 5,00 € réžia = 19,00 €

na vyššie uvedené č. ú.

Výber týchto príspevkov nadobúda účinnosť od 1.5.2023, z tohto dôvodu prosím zmeniť trvalý príkaz už v mesiaci apríl.

V prípade nejasností volajte vedúcu ŠJ na č.t.038/7603944

Ďakujeme za pochopenie.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školské kolo Zlatý slávik

Dňa 4.4.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zlatý slávik, Deti predviedli svoj hudobný talent a bolo naozaj ťažke vybrať tých najlepších. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a za pekne strávené dopoludnie.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

Z

S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška dotácie na stravu:

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa oprávnené dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Keďže materské školy v meste Bánovce nad Bebravou sú zaradené v 3. finančnom pásme, kde je výška obeda 1,20 €, zvyšných 0,20 € bude použité na čiastočnú úhradu desiatej.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu bez posúdenia príjmu domácnosti:

 • deti v poslednom ročníku materskej školy (dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka. Pre deti, ktoré budú oprávnené na poskytnutie dotácie od 1.5.2023 to znamená dátum narodenia do 31.8.2017),
 • za podmienky, že zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu,
 • v prípade, že rodič požiada o dotáciu na stravu, jeho daňový bonus sa nezmení a bude na dieťa poberaný v takej istej výške ako do 1.5.2023.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu z domácnosti v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima:

 • deti v MŠ vo veku od 2 do 5 rokov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len deti v HN/ŽM), za podmienky, že zriaďovateľ MŠ má preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM (potvrdenie o HM/ŽM).

Špecifické podmienky poskytnutia dotácie na stravu:

Dotáciu na stravu možno poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré sa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, dotáciu na stravu vyplatí školská jedáleň rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Rodič za takého dieťa priloží k žiadosti lekárske potvrdenie a číslo účtu na ktoré sa bude dotácia vyplácať.

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu bude oprávneným rodičom poskytnutá v MŠ a zároveň bude k dispozícií na stránke MŠ. Vyplnenú, podpísanú žiadosť rodič odovzdá triednej učiteľke do 31.3.2023.

Výšku platby a trvalého príkazu zverejníme na stránke MŠ po zapracovaní uvedeného do VZN mesta Bánovce nad Bebravou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 22.2.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Mám básničku na jazýčku". Zúčastnili sa zástupcovia deti zo všetkých tried a smelo zarecitovali pred porotou básne, ktoré poctivo nacvičovali s rodičmi a pani učiteľkami. Zo všetkých recitátorov porota vybrala troch najlepších a v okresnom kole nás budú reprezentovať Michaela Mišáková, Zuzka Janovičová a Emka Žáková.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár