Sviatok v MŠ Komenského

Pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku 04.11.2022 oslávila tento sviatok i naša  materská škola Štvorlístok. Spoločne sme si pripravili veselý program a sladké prekvapenie.

Naša škola ponúka možnosť realizácie pedagogickej praxe študentkám zo SOŠ pedagogickej v Topoľčanoch, ktoré prišli deťom zahrať divadielko „O troch prasiatkach“.

Deti deťom vzájomne vyčarili úsmev na tvári básňami, tancom,  piesňami a divadielkom „O veľkej repe“.  Prežili sme veselé dopoludnie plné zábavy, detského smiechu a radosti.

Odmenou  pre každého bol voňavý medovníček – štvorlístok, ktorý je symbolom našej materskej školy.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Súťaž Marťankovia

Pani riaditeľka zapojila našu materskú školu do súťaže o vitamíny Marťankovia. Na našu veľkú radosť sme vyhrali a deti si môžu užiť popoludnie plné zábavy s hrou Marťadvojka a zároveň podporiť svoje zdravie a imunitu.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej škôlke

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

...Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva,

Hop - cup, hop - cup, tralala, jeseň dary rozdáva...

týmito slovami privítala riaditeľka školy dňa 20.10.2022 v MŠ na ul. Komenského všetkých hostí, rodičov, starých rodičov i priateľov školy na jesennej akcii pod názvom Čarovná jeseň. Príchod jesene oslávili deti spoločne s pani učiteľkami a rodičmi už tradične krásnou jesennou výzdobou, spevom a množstvom prekvapení.

Čarovná jeseň priniesla deťom veľa prekvapení, pani učiteľka Boženka Považanová, ako pani Jeseň, nás milým slovom sprevádzala počas celého jesenného popoludnia. Pani učiteľky sa zmenili na víly Jesienky, ktoré deťom pripravili veľa zaujímavých hier, súťaží a aktivít -maľovanie na tvár, preliezanie cez pavučinu, prenášanie tekvičiek vo fúriku, hádzanie šišiek a gaštanov do košíka, triedenie jesenných plodov, tvorenie obrázkov z prírodnín, vytláčanie zemiakových tvarov, zaváranie ovocia a zeleniny, skladanie jesenných puzzle, hľadanie pavúčikov v pavúčej sieti, zhotovovanie šarkanov, beh so šarkanom, prechádzanie jesenným labyrintom... a iné zábavné aktivity.  Pre všetkých bolo pripravené chutné občerstvenie plné vitamínov – jablká, koláčiky z jabĺk, mrkvy, maku, tvarohu, orechov, ktoré nám pripravili naše tety kuchárky.

Krásne jesenné popoludnie sme ukončili veselým tekvičkovým sprievodom plným radosti, spevu a usmiatych detských tvári. V detských očiach sa odrážali svetielká svetlonosov, ktoré nám dotvárali tú pravú atmosféru jesene.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci na dopravnom ihrisku

Naši predškoláci sa zúčastnili akcie " Dopravné dni pre materské školy", ktoré už tradične organizuje ZŠ Partizánska. Pre deti bol pripravený zaujímavý program na piatich stanovištiach. Vyskúšali si jazdu zručnosti, hádzanie lietadiel a výrobu semaforov. Zúčastnili sa aj besedy o dopravných situáciach s policajtom a pozreli si ukážku prvej pomoci.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur.

Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje. Platby uskutočňuje zákonný zástupca vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia 5 rokov (predškoláci), tento poplatok neuhrádzajú.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Od 01.07.02022 dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ. Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus (v sume 70 eur mesačne[1]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť iba deťom, ktorých rodičia si daňový bonus nemôžu uplatniť /napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov/, túto skutočnosť  preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu a doručia ju najneskôr do 22.júla 2022 do materskej školy.

Výška stravného pre všetky deti je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 €

b/        obed      0,90 €

c/        olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

V prípade ak si rodič dieťaťa neuplatnil daňový bonus a má nárok na dotáciu, hradí mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/.

na č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňav mesiaci na

 č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Do poznámky uvádzajte meno dieťaťa !

Finančné pásmo sa zatiaľ nemení,  výška stravného zostáva 31,00 € , o termíne  zvýšenia stravného Vás budeme informovať.


Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Hasiči v MŠ Štvorlístok

Dňa 13.06.2022 sa materskou školou ozývali zvuky sirén hasičských áut. Nešlo o žiadny požiar, ale deti z materskej školy takto pozdravili členovia hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou. Hasiči prišli deťom ukázať nielen hasičské auto, ale im aj porozprávali a názorne priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala požiarna technika a ukážky práce s ňou. Na ukážku si privolali aj pani riaditeľku, ktorú obliekli do protipožiarného obleku. Deti si mohli vyskúšať prilby, sadnúť si do hasičského auta a dokonca mali možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice a „hasiť požiar záhradného domčeka“. Aspoň nachvíľu sa deti stali hasičmi, prežili krásne dopoludnie plné zážitkov a hasičom ako poďakovanie odovzdali svoje maľované obrázky. Pri odchode opäť zneli sirény a blikali majáky, nadšené deti mávali hasičom a chlapci si medzi sebou hovorili: „Keď budem veľký, budem hasič.“ Za krásne prežité dopoludnie sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým členom Hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2022 – 31.05.2022 za týchto podmienok:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať a riadiť aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZSR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Ak to technické podmienky umožňujú, je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa elektronickou, prípadne inou formou komunikácie.
  • Rodič si môže žiadosť  o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta
  • Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na základe §59 a §59 a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl sa do MŠ prednostne prijímajú:

  • Deti zo spádovej oblasti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – ktoré dovŕšili päť rokov do 31.08.2022 a všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú  trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je možné uskutočniť :

osobne, poštou na adresu MŚ , elektronicky  na email školy   mskomenskeho@banovce.sk

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2022.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár