Vyhrali sme !!!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli svojím hlasom vyhrať projekt "Gesto pre mesto", vďaka ktorému môžeme vytvoriť v priestore átria našej materskej školy relaxačno - oddychovú zónu. V mene našich detí a pracovníkov materskej školy ešte raz všetkým ďakujeme. Spolu sa nám to podarilo !!!

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Podporte náš projekt, získajte dobrý pocit.

Materská škola Štvorlístok je profilovaná na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je umožniť deťom osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami. Naším cieľom je zlepšenie prírodného prostredia pre deti a rodičov, vytvorenie učebnej a relaxačno-oddychovej zóny vo vonkajšom nevyužitom priestore átria MŠ. Átrium v MŠ je priestor, ktorý by sme chceli upraviť na zážitkové učenie, relax, hry – vybudovať pocitový chodník, vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolík so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu rodičom a deťom zažívať krásu prírody.

Podporte tento projekt na www.gestopremesto.sk

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Pokyny k realizácii platieb stravného a školného na šk. rok 2020/2021

P

a) školné 18,00 €                Platí sa za deti vo veku od 2 – 5 rokov. Predškoláci (ak dieťa do septembra 2020 dovŕšilo 5 rokov ) neplatia poplatok, preto je potrebné si platbu zastaviť!

b) stravné 29,00 €             Poplatok za dieťa  na deň /1,45, v členení –desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€  

Školné:                                   18,00 €     

Číslo účtu - IBAN:               SK6709000000000261956027

Stravné:                                 29,00 € 

Číslo účtu – IBAN:               SK8609000000000260684306

Platby uskutočňuje rodič (zákonný zástupca) vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 15. dňa v mesiaci školné aj stravné.

Do správy pre prijímateľa rodič uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje.

Bližšie informácie u riaditeľky MŠ a vedúcej jedálne ŠJ na čísle tel.: 038-7603944.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Naše tablo – 6.trieda

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá návšteva na školskom dvore

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti zo 4. triedy zhotovili darček na Deň otcov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Dňa 5.6.2020 sa deti zo 4.triedy premenili na indiánov.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ZÁUJEM RODIČOV O MŠ V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin budú v prevádzke priebežne  všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na nutnosť dodržiavania bezpečnostno - hygienických opatrení  upravených  v organizačných podmienkach chodu MŠ v súvislosti s COVID 19, si vás dovoľujeme požiadať o  zodpovedný prístup pri prihlasovaní svojho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin iba v opodstatnených prípadoch.

Prihlásené deti musia mať pred nástupom do MŠ uhradené poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v MŠ:  školné + strava.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materských škôl od 01.06.2020 až do konca školského roka 2019/2020

 1. Prevádzka Materskej školy bude upravená v čase od 6,30 hod do 15,30 hod vo všetkých MŠ v pôsobnosti zriaďovateľa Mesta Bánovce nad Bebravou.
 2. Prednostne sú prijaté deti:

-  zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov,

-  zamestnaných rodičov, slobodných matiek,

-  deti z prípravných tried, aj v prípade materskej dovolenky.

 1. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu.
 2. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško (2 ks) svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 3. Deti v MŠ budú zaradené max v počte 15 detí v triede, v triede môžu byť deti aj pani učiteľky, s ktorými neboli v spoločnej triede pred mimoriadnou situáciou.
 4. Deti môžu do MŠ prichádzať a odchádzať iba s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 5. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý bude každé ráno merať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby nebude prijaté do MŠ.
 6. Rodič odovzdá pedagogickému zamestnancovi čestné vyhlásenie o zdraví dieťaťa pri nástupe aj pri každom prerušení návštevy, ktorá bude trvať viac ako 3 dni. Každý deň podpíše prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín.
 7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 8. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút a sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
 9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Doručenie vyplnenej žiadosti do  MŠ je možné uskutočniť:

 • elektronicky, ako zoskenovanú žiadosť na email školy,
 • prípadne poštou,
 • alebo vložením do poštovej schránky umiestnenej na budove školy.

Odpoveď o prijatí či neprijatí dostanú rodičia od riaditeľky školy písomnou formou, spravidla do 30 dní.

V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľku MŠ:

telef. kontakt - 0387603944

mail. - mskomenskeho@banovce.sk

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár