Výstava plodov jesene

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti zo 6.triedy ,, Vtáčiky “ na školskom dvore.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhrali sme !!!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli svojím hlasom vyhrať projekt "Gesto pre mesto", vďaka ktorému môžeme vytvoriť v priestore átria našej materskej školy relaxačno - oddychovú zónu. V mene našich detí a pracovníkov materskej školy ešte raz všetkým ďakujeme. Spolu sa nám to podarilo !!!

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Podporte náš projekt, získajte dobrý pocit.

Materská škola Štvorlístok je profilovaná na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je umožniť deťom osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami. Naším cieľom je zlepšenie prírodného prostredia pre deti a rodičov, vytvorenie učebnej a relaxačno-oddychovej zóny vo vonkajšom nevyužitom priestore átria MŠ. Átrium v MŠ je priestor, ktorý by sme chceli upraviť na zážitkové učenie, relax, hry – vybudovať pocitový chodník, vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolík so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu rodičom a deťom zažívať krásu prírody.

Podporte tento projekt na www.gestopremesto.sk

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Pokyny k realizácii platieb stravného a školného na šk. rok 2020/2021

P

a) školné 18,00 €                Platí sa za deti vo veku od 2 – 5 rokov. Predškoláci (ak dieťa do septembra 2020 dovŕšilo 5 rokov ) neplatia poplatok, preto je potrebné si platbu zastaviť!

b) stravné 29,00 €             Poplatok za dieťa  na deň /1,45, v členení –desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€  

Školné:                                   18,00 €     

Číslo účtu - IBAN:               SK6709000000000261956027

Stravné:                                 29,00 € 

Číslo účtu – IBAN:               SK8609000000000260684306

Platby uskutočňuje rodič (zákonný zástupca) vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 15. dňa v mesiaci školné aj stravné.

Do správy pre prijímateľa rodič uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje.

Bližšie informácie u riaditeľky MŠ a vedúcej jedálne ŠJ na čísle tel.: 038-7603944.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Naše tablo – 6.trieda

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá návšteva na školskom dvore

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti zo 4. triedy zhotovili darček na Deň otcov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Dňa 5.6.2020 sa deti zo 4.triedy premenili na indiánov.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ZÁUJEM RODIČOV O MŠ V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin budú v prevádzke priebežne  všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na nutnosť dodržiavania bezpečnostno - hygienických opatrení  upravených  v organizačných podmienkach chodu MŠ v súvislosti s COVID 19, si vás dovoľujeme požiadať o  zodpovedný prístup pri prihlasovaní svojho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin iba v opodstatnených prípadoch.

Prihlásené deti musia mať pred nástupom do MŠ uhradené poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v MŠ:  školné + strava.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár