Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 02.05.2022 – 31.05.2022 za týchto podmienok:

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať a riadiť aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZSR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Ak to technické podmienky umožňujú, je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa elektronickou, prípadne inou formou komunikácie.
  • Rodič si môže žiadosť  o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť osobne v MŚ, stiahnuť na webovej stránke  školy   www.msstvorlistok.sk    alebo stiahnuť na stránke mesta
  • Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na základe §59 a §59 a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl sa do MŠ prednostne prijímajú:

  • Deti zo spádovej oblasti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – ktoré dovŕšili päť rokov do 31.08.2022 a všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú  trvalý pobyt na území mesta Bánovce nad Bebravou

Ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už našu MŠ navštevujú
  • kapacitné možnosti materskej školy
  • dátum podania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŚ nerozhoduje

Doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je možné uskutočniť :

osobne, poštou na adresu MŚ , elektronicky  na email školy   mskomenskeho@banovce.sk

Rozhodnutie o prijatí  či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka písomnou formou, spravidla do 30 dní od prijatia žiadosti, najneskôr do 30.06.2022.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.