Výška stravného od 01.09.2021

Bánovce nad Bebravou v zmysle § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  vydáva doplnok č.16 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach takto:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy /od 2-6 rokov/ vo výške nákladov na nákup potravín je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 € Mesto

b/       obed      0,90 €

c/       olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

Žiaci posledného ročníka / predškoláci /na  ktorých nie je uplatnený nárok na zvýšený daňový bonus hradia mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/. Daňový bonus na stravu končí mesiacom  dovŕšenia 6. roku, po tomto termíne už hradia plnú sumu, t.j. 31,00 €. Stravu uhrádzajte na č.ú. :  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňa v mesiaci.

Do poznámky uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa !

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.