Zápis detí do materských škôl na šk. rok 2021/2022

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 59 a § 59 a) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti narodené od 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 na školský rok 2021/2022 sa budú podávať

od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021 s tým, že:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
     
  2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.
     
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast do akej triedy má byť dieťa zaradené do triedy (bežnej, špeciálnej).


Tlačivo žiadosti 
o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta v časti Ako vybaviť - Tlačivá a dokumenty na stiahnutie, alebo na webovej stránke našej materskej školy.

 Prednostne sa prijímajú deti zo spádovej oblasti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a súrodenci deti , ktoré už navštevujú našu materskú školu.


Mesto Bánovce nad Bebravou Nariadením č. OŠM-871/6101/2021 zo dňa 19. 04. 2021 určilo spádové oblasti materských škôl:

Materská škola, ul. J. A. Komenského 1318/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou a Materská škola, ul. J. C. Hronského 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou tvoria ulice:
K nemocnici, Generála Slobodu, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Gorazdova, Husitská, J. A. Komenského, Matice slovenskej, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Novomeského, Slatinská, Žitná, Lúčna,
 

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.