Pokyny k realizácii platieb stravného a školného na šk. rok 2020/2021

P

a) školné 18,00 €                Platí sa za deti vo veku od 2 – 5 rokov. Predškoláci (ak dieťa do septembra 2020 dovŕšilo 5 rokov ) neplatia poplatok, preto je potrebné si platbu zastaviť!

b) stravné 29,00 €             Poplatok za dieťa  na deň /1,45, v členení –desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€  

Školné:                                   18,00 €     

Číslo účtu - IBAN:               SK6709000000000261956027

Stravné:                                 29,00 € 

Číslo účtu – IBAN:               SK8609000000000260684306

Platby uskutočňuje rodič (zákonný zástupca) vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 15. dňa v mesiaci školné aj stravné.

Do správy pre prijímateľa rodič uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje.

Bližšie informácie u riaditeľky MŠ a vedúcej jedálne ŠJ na čísle tel.: 038-7603944.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.